بِسْمِ الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحيمِ

ســَـــلْامٌ‌ عَلْي‌ٰ قَلْبِ‌ زِيْنَب‌ الصَبــــُـــور

مــراسم عـزاداري ایام اسارت آل الله
شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها

سخنرانان :
شـب اول :
حجت ‌الاسلام‌‌ شـــــــیخ‌ علی بخشی
شـب دوم :
حجت‌الاسلام‌شیخ‌مصطفی‌زندوکیلی
شب سوم :
حجت ‌الاسلام‌‌ شـــــــــیخ علی ثمری
بـــــانوای :
بـــــــــــــــــــــرادر مجتبــی قره گزلو

از‌ سه شنبه ۱ مهـــــــــــــر ماه ۱۳۹۹‌
به ‌مدت ۳ شـــب از ســـــــــاعت ۲۰
نیاوران ، کاشـانک ، خیابان پورابتهاج
مســـــــــجد جامـــــع والفــــــــجر
مراســــــم ‌رعایت ‌کامـل ‌پروتکل‌‌ های
بهداشــــــــتی‌ بـرگزار ‌میگـــــــــــردد
اســــتفاده‌ از‌ ماسک‌ و‌ رعایت‌ فاصله‌
اجتماعی‌برای‌‌همه‌لازم‌ الاجرا ‌‌میباشد

مراسم ماه صفر